Qiwi-Infosec CTF-2016 Writeup

この大会は2016/11/17 16:00(JST)~2016/11/18 23:00(JST)に開催されました。
今回もチームで参戦。結果は1500点で680チーム中78位でした。
自分で解けた問題をWriteupとして書いておきます。

Reverse 100_2 (Reverse 100)

pycファイルが与えられているので、Easy Python Decompilerでデコンパイルする。

# Embedded file name: task.py
import marshal
src = 'YwAAAAADAAAAGAAAAEMAAABz7wAAAGQBAGoAAGcAAGQCAGQDAGQEAGQFAGQGAGQHAGQIAGQJAGQKAGQLAGQMAGQNAGQOAGQPAGQMAGcPAERdHAB9AAB0AQB0AgB8AACDAQBkEAAXgwEAXgIAcToAgwEAfQEAdAMAZBEAgwEAfQIAfAIAfAEAawIAcuYAZAEAagAAZwAAZBIAZBMAZBQAZBUAZBYAZBcAZBgAZBkAZBoAZBsAZBwAZB0AZB4AZAsAZBwAZB8AZAMAZB0AZAgAZB4AZCAAZCEAZxYARF0VAH0AAHwAAGoEAGQiAIMBAF4CAHHGAIMBAEdIbgUAZCMAR0hkAABTKCQAAABOdAAAAAB0AQAAAF50AQAAADR0AQAAAEt0AQAAAGl0AQAAAC50AQAAAC90AQAAAE50AQAAAGp0AQAAAFB0AQAAAG90AQAAAD90AQAAAGx0AQAAADJ0AQAAAFRpAwAAAHMJAAAAWW91IHBhc3M6dAEAAABzdAEAAAB5dAEAAABudAEAAAB0dAEAAAA6dAEAAAB7dAEAAAB3dAEAAABxdAEAAABFdAEAAAA2dAEAAABmdAEAAABYdAEAAAB1dAEAAABhdAEAAAAxdAEAAAB9dAUAAABST1QxM3MFAAAATm8gOigoBQAAAHQEAAAAam9pbnQDAAAAY2hydAMAAABvcmR0CQAAAHJhd19pbnB1dHQGAAAAZGVjb2RlKAMAAAB0AQAAAGV0AwAAAHRtcHQGAAAAcGFzc3dkKAAAAAAoAAAAAHMHAAAAdGFzay5weVIcAAAAAgAAAHMKAAAAAAFfAQwBDAFvAQ=='.decode('base64')
code = marshal.loads(src)
exec code

pycのヘッダを付けてauth.pycを作成する。

#!/usr/bin/env python
code = 'YwAAAAADAAAAGAAAAEMAAABz7wAAAGQBAGoAAGcAAGQCAGQDAGQEAGQFAGQGAGQHAGQIAGQJAGQKAGQLAGQMAGQNAGQOAGQPAGQMAGcPAERdHAB9AAB0AQB0AgB8AACDAQBkEAAXgwEAXgIAcToAgwEAfQEAdAMAZBEAgwEAfQIAfAIAfAEAawIAcuYAZAEAagAAZwAAZBIAZBMAZBQAZBUAZBYAZBcAZBgAZBkAZBoAZBsAZBwAZB0AZB4AZAsAZBwAZB8AZAMAZB0AZAgAZB4AZCAAZCEAZxYARF0VAH0AAHwAAGoEAGQiAIMBAF4CAHHGAIMBAEdIbgUAZCMAR0hkAABTKCQAAABOdAAAAAB0AQAAAF50AQAAADR0AQAAAEt0AQAAAGl0AQAAAC50AQAAAC90AQAAAE50AQAAAGp0AQAAAFB0AQAAAG90AQAAAD90AQAAAGx0AQAAADJ0AQAAAFRpAwAAAHMJAAAAWW91IHBhc3M6dAEAAABzdAEAAAB5dAEAAABudAEAAAB0dAEAAAA6dAEAAAB7dAEAAAB3dAEAAABxdAEAAABFdAEAAAA2dAEAAABmdAEAAABYdAEAAAB1dAEAAABhdAEAAAAxdAEAAAB9dAUAAABST1QxM3MFAAAATm8gOigoBQAAAHQEAAAAam9pbnQDAAAAY2hydAMAAABvcmR0CQAAAHJhd19pbnB1dHQGAAAAZGVjb2RlKAMAAAB0AQAAAGV0AwAAAHRtcHQGAAAAcGFzc3dkKAAAAAAoAAAAAHMHAAAAdGFzay5weVIcAAAAAgAAAHMKAAAAAAFfAQwBDAFvAQ=='
PYC_HEADER = '\x03\xf3\x0d\x0a\x14\x0c\xf4\x57'

data = code.decode('base64')
data = PYC_HEADER + data

with open('auth.pyc', 'wb') as f:
  f.write(data)

auth.pycをEasy Python Decompilerでデコンパイルする。

# Embedded file name: task.py
tmp = ''.join([ chr(ord(e) + 3) for e in ['^',
 '4',
 'K',
 'i',
 '.',
 '/',
 'N',
 'j',
 'P',
 'o',
 '?',
 'l',
 '2',
 'T',
 '?'] ])
passwd = raw_input('You pass:')
if passwd == tmp:
  print ''.join([ e.decode('ROT13') for e in ['s',
   'y',
   'n',
   't',
   ':',
   '{',
   'w',
   'q',
   'E',
   '6',
   'f',
   'X',
   'u',
   'o',
   'f',
   'a',
   '4',
   'X',
   'N',
   'u',
   '1',
   '}'] ])
else:
  print 'No :('

tmpを表示させ、その値を入力すると、フラグが表示された。

>python auth.py
You pass:a7Nl12QmSrBo5WB
flag:{jdR6sKhbsn4KAh1}
jdR6sKhbsn4KAh1

Reverse 200_1 (Reverse 200)

pyファイルが与えられている、Reverse 100_2 と似たような問題。pycのヘッダを付けてauth.pycを作成する。

#!/usr/bin/env python
code = 'YwAAAAADAAAAJwAAAEMAAABzsAUAAHQAAGQBAIMBAH0AAGQCAGoBAGcAAHQCAGQDAGoDAGQEAIMBAHwAAIMCAERdKgB9AQB0BAB0BQB8AQBkBQAZgwEAdAUAfAEAZAYAGYMBAEGDAQBeAgBxKwCDAQBkAgBqAQBkBwCEAABkCABkCQBkCgBkCwBkDABkDQBkDgBkDwBkEABkEQBkCABkEgBkEwBkFABnDgBEgwEAgwEAawIAcqcFZAIAagEAZwAAdAYAZBUAgwEARF3oBH0CAGcAAGQCAGoBAGcAAGQWAGQXAGQYAGQZAGQWAGQaAGQbAGQcAGQbAGQPAGQdAGQeAGQfAGQgAGQPAGQRAGQhAGQiAGQdAGQjAGQkAGQXAGQlAGQlAGQkAGQmAGQnAGQMAGQPAGQfAGQoAGQpAGcgAERdFQB9AQB8AQBqAwBkKgCDAQBeAgBxKgGDAQBqAwBkBACDAQBkAABkAABkKwCFAwAZRF0cAH0BAHQEAHQFAHwBAIMBAGQsABeDAQBeAgBxXAF8AgAZZwAAZAIAagEAZwAAZBYAZBcAZBgAZBkAZBYAZBoAZBsAZBwAZBsAZA8AZB0AZB4AZB8AZCAAZA8AZBEAZCEAZCIAZB0AZCMAZCQAZBcAZCUAZCUAZCQAZCYAZCcAZAwAZA8AZB8AZCgAZCkAZyAARF0VAH0BAHwBAGoDAGQqAIMBAF4CAHHvAYMBAGoDAGQEAIMBAGQAAGQAAGQrAIUDABlEXRwAfQEAdAQAdAUAfAEAgwEAZCwAF4MBAF4CAHEhAnwCAGQVABcZF2cAAGQCAGoBAGcAAGQWAGQXAGQYAGQZAGQWAGQaAGQbAGQcAGQbAGQPAGQdAGQeAGQfAGQgAGQPAGQRAGQhAGQiAGQdAGQjAGQkAGQXAGQlAGQlAGQkAGQmAGQnAGQMAGQPAGQfAGQoAGQpAGcgAERdFQB9AQB8AQBqAwBkKgCDAQBeAgBxuQKDAQBqAwBkBACDAQBkAABkAABkKwCFAwAZRF0cAH0BAHQEAHQFAHwBAIMBAGQsABeDAQBeAgBx6wJ8AgBkFQAXZBUAFxkXZwAAZAIAagEAZwAAZBYAZBcAZBgAZBkAZBYAZBoAZBsAZBwAZBsAZA8AZB0AZB4AZB8AZCAAZA8AZBEAZCEAZCIAZB0AZCMAZCQAZBcAZCUAZCUAZCQAZCYAZCcAZAwAZA8AZB8AZCgAZCkAZyAARF0VAH0BAHwBAGoDAGQqAIMBAF4CAHGHA4MBAGoDAGQEAIMBAGQAAGQAAGQrAIUDABlEXRwAfQEAdAQAdAUAfAEAgwEAZCwAF4MBAF4CAHG5A3wCAGQVABdkFQAXZBUAFxkXZwAAZAIAagEAZwAAZBYAZBcAZBgAZBkAZBYAZBoAZBsAZBwAZBsAZA8AZB0AZB4AZB8AZCAAZA8AZBEAZCEAZCIAZB0AZCMAZCQAZBcAZCUAZCUAZCQAZCYAZCcAZAwAZA8AZB8AZCgAZCkAZyAARF0VAH0BAHwBAGoDAGQqAIMBAF4CAHFZBIMBAGoDAGQEAIMBAGQAAGQAAGQrAIUDABlEXRwAfQEAdAQAdAUAfAEAgwEAZCwAF4MBAF4CAHGLBHwCAGQVABdkFQAXZBUAF2QVABcZF2cAAGQCAGoBAGcAAGQWAGQXAGQYAGQZAGQWAGQaAGQbAGQcAGQbAGQPAGQdAGQeAGQfAGQgAGQPAGQRAGQhAGQiAGQdAGQjAGQkAGQXAGQlAGQlAGQkAGQmAGQnAGQMAGQPAGQfAGQoAGQpAGcgAERdFQB9AQB8AQBqAwBkKgCDAQBeAgBxLwWDAQBqAwBkBACDAQBkAABkAABkKwCFAwAZRF0cAH0BAHQEAHQFAHwBAIMBAGQsABeDAQBeAgBxYQV8AgBkFQAXZBUAF2QVABdkFQAXZBUAFxkXXgIAcbQAgwEAR0huBQBkLQBHSGQAAFMoLgAAAE5zCQAAAFlvdSBwYXNzOnQAAAAAcxQAAABQUTFPSmlSV0FpdEJKZzVRUDJBPXQGAAAAYmFzZTY0aQAAAABpAQAAAGMBAAAAAgAAAAMAAABzAAAAcx4AAAB8AABdFAB9AQB8AQBqAABkAACDAQBWAXEDAGQBAFMoAgAAAHQFAAAAUk9UMTNOKAEAAAB0BgAAAGRlY29kZSgCAAAAdAIAAAAuMHQBAAAAZSgAAAAAKAAAAABzCAAAAHRhc2sxLnB5cwkAAAA8Z2VuZXhwcj4HAAAAcwIAAAAGAHQBAAAAdHQBAAAAUHQBAAAAYXQBAAAAQnQBAAAASnQBAAAAaXQBAAAAYnQBAAAARXQBAAAAbnQBAAAAV3QBAAAANnQBAAAATXQBAAAATmkEAAAAdAEAAABLdAEAAABtdAEAAABMdAEAAABndAEAAABHdAEAAABBdAEAAABDdAEAAABrdAEAAABVdAEAAABGdAEAAABJdAEAAABTdAEAAABIdAEAAABwdAEAAABEdAEAAAB4dAEAAAAwdAEAAAA0dAEAAABxdAEAAABWUgIAAABp/////2keAAAAcwUAAABObyA6KCgHAAAAdAkAAAByYXdfaW5wdXR0BAAAAGpvaW50AwAAAHppcFIDAAAAdAMAAABjaHJ0AwAAAG9yZHQFAAAAcmFuZ2UoAwAAAHQGAAAAcGFzc3dkUgUAAABSCwAAACgAAAAAKAAAAABzCAAAAHRhc2sxLnB5UggAAAADAAAAcxIAAAAAAQwDlQD/AP8A/wD/AP8ACwE='
PYC_HEADER = '\x03\xf3\x0d\x0a\x14\x0c\xf4\x57'

data = code.decode('base64')
data = PYC_HEADER + data

with open('auth.pyc', 'wb') as f:
  f.write(data)

auth.pycをEasy Python Decompilerでデコンパイルする。

# Embedded file name: task1.py
passwd = raw_input('You pass:')
if ''.join([ chr(ord(e[0]) ^ ord(e[1])) for e in zip('PQ1OJiRWAitBJg5QP2A='.decode('base64'), passwd) ]) == ''.join((e.decode('ROT13') for e in ['t',
 'P',
 'a',
 'B',
 'J',
 'i',
 'b',
 'E',
 'n',
 'W',
 't',
 '6',
 'M',
 'N'])):
  print ''.join([ [ chr(ord(e) + 30) for e in ''.join([ e.decode('ROT13') for e in ['K',
   'm',
   'L',
   'g',
   'K',
   'G',
   'A',
   'C',
   'A',
   'E',
   'k',
   'U',
   'F',
   'I',
   'E',
   'W',
   'S',
   'H',
   'k',
   'p',
   'D',
   'm',
   'x',
   'x',
   'D',
   '0',
   '4',
   'J',
   'E',
   'F',
   'q',
   'V'] ]).decode('base64')[::-1] ][i] + [ chr(ord(e) + 30) for e in ''.join([ e.decode('ROT13') for e in ['K',
   'm',
   'L',
   'g',
   'K',
   'G',
   'A',
   'C',
   'A',
   'E',
   'k',
   'U',
   'F',
   'I',
   'E',
   'W',
   'S',
   'H',
   'k',
   'p',
   'D',
   'm',
   'x',
   'x',
   'D',
   '0',
   '4',
   'J',
   'E',
   'F',
   'q',
   'V'] ]).decode('base64')[::-1] ][i + 4] + [ chr(ord(e) + 30) for e in ''.join([ e.decode('ROT13') for e in ['K',
   'm',
   'L',
   'g',
   'K',
   'G',
   'A',
   'C',
   'A',
   'E',
   'k',
   'U',
   'F',
   'I',
   'E',
   'W',
   'S',
   'H',
   'k',
   'p',
   'D',
   'm',
   'x',
   'x',
   'D',
   '0',
   '4',
   'J',
   'E',
   'F',
   'q',
   'V'] ]).decode('base64')[::-1] ][i + 4 + 4] + [ chr(ord(e) + 30) for e in ''.join([ e.decode('ROT13') for e in ['K',
   'm',
   'L',
   'g',
   'K',
   'G',
   'A',
   'C',
   'A',
   'E',
   'k',
   'U',
   'F',
   'I',
   'E',
   'W',
   'S',
   'H',
   'k',
   'p',
   'D',
   'm',
   'x',
   'x',
   'D',
   '0',
   '4',
   'J',
   'E',
   'F',
   'q',
   'V'] ]).decode('base64')[::-1] ][i + 4 + 4 + 4] + [ chr(ord(e) + 30) for e in ''.join([ e.decode('ROT13') for e in ['K',
   'm',
   'L',
   'g',
   'K',
   'G',
   'A',
   'C',
   'A',
   'E',
   'k',
   'U',
   'F',
   'I',
   'E',
   'W',
   'S',
   'H',
   'k',
   'p',
   'D',
   'm',
   'x',
   'x',
   'D',
   '0',
   '4',
   'J',
   'E',
   'F',
   'q',
   'V'] ]).decode('base64')[::-1] ][i + 4 + 4 + 4 + 4] + [ chr(ord(e) + 30) for e in ''.join([ e.decode('ROT13') for e in ['K',
   'm',
   'L',
   'g',
   'K',
   'G',
   'A',
   'C',
   'A',
   'E',
   'k',
   'U',
   'F',
   'I',
   'E',
   'W',
   'S',
   'H',
   'k',
   'p',
   'D',
   'm',
   'x',
   'x',
   'D',
   '0',
   '4',
   'J',
   'E',
   'F',
   'q',
   'V'] ]).decode('base64')[::-1] ][i + 4 + 4 + 4 + 4 + 4] for i in range(4) ])
else:
  print 'No :('

最初の条件の==を!=にして、適当なpassを入力すると、フラグが表示された。

>python auth.py
You pass:aa
flag:{EazrSKcBjgmT4W3eQ}
EazrSKcBjgmT4W3eQ

Crypto 100_1 (Crypto 100)

数字とアンダースコア(_)のみの暗号。数字2文字で、1つのアルファベットに対応すると考え、コードを書く。

alp = {'11': 'a', '12': 'b', '13': 'c', '14': 'd', '15': 'e',
  '21': 'f', '22': 'g', '23': 'h', '24': 'i', '25': 'k',
  '31': 'l', '32': 'm', '33': 'n', '34': 'o', '35': 'p',
  '41': 'q', '42': 'r', '43': 's', '44': 't', '45': 'u',
  '51': 'v', '52': 'w', '53': 'x', '54': 'y', '55': 'z'
}

with open('code.txt', 'r') as f:
  lines = f.readlines()

for line in lines:
  s = ''
  code = ''
  for i in range(len(line)):
    c = line[i]
    if c == '_':
      s += c
    else:
      code += c
      if len(code) == 2:
        s += alp[code]
        code = ''
  print s

実行すると、以下の文になる。

wake_up_neo
the_matrix_has_you
follow_the_white_qabbit
knock_knock_neo
the_flag_is_the_third_line

follow_the_white_qabbitだと通らないので、最後の単語を意味のある単語に変える。

follow_the_white_rabbit

Crypto 400_1 (Crypto 400)

3組のN,Cが与えられ、eは3...ということでHastad's broadcast attackで攻撃する。

#!/usr/bin/env python3
n1 = 95118357989037539883272168746004652872958890562445814301889866663072352421703264985997800660075311645555799745426868343365321502734736006248007902409628540578635925559742217480797487130202747020211452620743021097565113059392504472785227154824117231077844444672393221838192941390309312484066647007469668558141
n2 = 98364165919251246243846667323542318022804234833677924161175733253689581393607346667895298253718184273532268982060905629399628154981918712070241451494491161470827737146176316011843738943427121602324208773653180782732999422869439588198318422451697920640563880777385577064913983202033744281727004289781821019463
n3 = 68827940939353189613090392226898155021742772897822438483545021944215812146809318686510375724064888705296373853398955093076663323001380047857809774866390083434272781362447147441422207967577323769812896038816586757242130224524828935043187315579523412439309138816335569845470021720847405857361000537204746060031
c1 = 64830446708169012766414587327568812421130434817526089146190136796461298592071238930384707543318390292451118980302805512151790248989622269362958718228298427212630272525186478627299999847489018400624400671876697708952447638990802345587381905407236935494271436960764899006430941507608152322588169896193268212007
c2 = 96907490717344346588432491603722312694208660334282964234487687654593984714144825656198180777872327279250667961465169799267405734431675111035362089729249995027326863099262522421206459400405230377631141132882997336829218810171728925087535674907455584557956801831447125486753515868079342148815961792481779375529
c3 = 43683874913011746530056103145445250281307732634045437486524605104639785469050499171640521477036470750903341523336599602288176611160637522568868391237689241446392699321910723235061180826945464649780373301028139049288881578234840739545000338202917678008269794179100732341269448362920924719338148857398181962112

import functools
import itertools

def chinese_remainder(n, a):
  sum = 0
  prod = functools.reduce(lambda a, b: a*b, n)
  for n_i, a_i in zip(n, a):
    p = prod // n_i
    sum += a_i * mul_inv(p, n_i) * p
  return sum % prod
 
def mul_inv(a, b):
  b0 = b
  x0, x1 = 0, 1
  if b == 1: return 1
  while a > 1:
    q = a // b
    a, b = b, a%b
    x0, x1 = x1 - q * x0, x0
  if x1 < 0: x1 += b0
  return x1

def inv_pow(c, e):
  low = -1
  high = c+1
  while low + 1 < high:
    m = (low + high) // 2
    p = pow(m, e)
    if p < c:
      low = m
    else:
      high = m
  m = high
  assert pow(m, e) == c
  return m
 
N = [n1, n2, n3]
C = [c1, c2, c3]
e = len(N)
a = chinese_remainder(N, C)
for n, c in zip(N, C):
  assert a % n == c
m = inv_pow(a, e)
print(bytes.fromhex(hex(m)[2:]).decode())

実行すると復号される。

theoretical_computer_scientist_johan_torkel_hastad

PPC 100_1(PPC 100)

年月日、曜日がファイル名に含まれているファイルが7937個与えられる。どうやら日付と曜日が合っているものを探せばよいらしい。コードは以下の通り。

import os
import datetime

WEEK_DAYS = ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday',
  'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday']

files = os.listdir('messages\\')

for file in files:
  str_date = file.split('.')[0]
  dweek = str_date.split('_', 1)[0]
  date = str_date.split('_', 1)[1]
  d = datetime.datetime.strptime(date, '%d_%B_%Y')
  if WEEK_DAYS[d.weekday()] == dweek:
    print file
    with open('messages\\' + file, 'r') as f:
      print f.read()

実行すると該当するファイルが1つだけ見つかり、ファイルの中身がフラグであった。

4eec2cd9e4bb0062d0e41c8af1bd8a0f